Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

Forums Discussion Topics Generals Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

    SangYuki
    Participant
    Nếu em có thắc mắc gì về hardware, software, platform để nghiên cứu IoT thì cứ tạo topic trong forum nhé.
    0
    0