Reply To: Bắt đầu học về IoT

Forums Discussion Topics Generals Bắt đầu học về IoT Reply To: Bắt đầu học về IoT

    davidnguyen
    Moderator
    Nếu em là người mới bắt đầu thì anh nghĩ em nên học C, C++ cho vững. Rồi sử dụng các thư viện IoT có sẵn để làm một số project nho nhỏ.
    0
    0