Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

Forums Discussion Topics Generals Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

    huyhuy
    Participant
    Có mình đây. Mình cũng mới bắt đầu tập tành code mấy mạch 8051.
    0
    0