Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

Forums Discussion Topics Generals Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

    Cong-k21
    Participant
    Mình cũng đang nghiên làm đồ án về giải pháp tưới tự động IoT cho nông nghiệp. Rất vui vì được kết nối với mọi người.
    0
    0